Tag: характер

Най-сложните знаци в Зодиака

Сред знаците в Зодиака има някои представители, които се отличават с особено сложeн характер. На тези хора им е позволено и простено много, защото тяхното отношение към околните е предопределено от звездите. Защо да се сърдим, ако човекът просто не Вижте още

Дължината на пръстите говори за характера

  Погледнете ръката си и сравнете дължината на показалеца и на безименния пръст. А) Показалецът е по-къс от безименния. Такива хора обикновено са много привлекателни, приятни в общуването и харизматични. Те са по-решителни, склонни да рискуват и лесно се справят Вижте още

Медицинска карта на личността

Още древ­ни­те са зна­е­ли, че тем­пе­ра­мен­тът, ха­рак­те­рът и по­ве­де­ни­е­то на чо­ве­ка в мно­го от­но­ше­ния за­ви­сят от не­го­ви­те фи­зи­о­ло­ги­чес­ки осо­бе­нос­ти. Ле­ка­ри­те и пси­хо­ло­зи­те от­дав­на са за­бе­ля­за­ли и об­рат­на­та връз­ка: ти­път лич­ност, на­ви­ци­те и на­чи­нът на жи­вот се от­ра­зя­ват вър­ху са­мо­чув­с­т­ви­е­то.  Раз­би­ра Вижте още