Tag: пръстен

Пръстен според Зодиака

  Много от нас, особено жените, не са равнодушни към украшенията. Няма на света дама, която да няма нито един пръстен или да не мечтае за нов. Хората обичат да украсяват ръцете си повече от която и да е друга Вижте още

Лю­бимият ка­мък на бо­га­ти­те

От­к­ри­ва­не­то на соб­с­т­вен биз­нес мо­же да се срав­ни с на­ча­ло­то на пла­ва­не в бу­рен оке­ан. Те­зи, ко­и­то са се ре­ши­ли на та­зи стъп­ка, не е зле да се въ­о­ръ­жат с ве­рен по­мощ­ник – то­па­за, же­ла­тел­но в зла­тен об­ков. Ако го Вижте още

Вълшебното украшение

Традицията да се носят пръстени е възникнала в дълбока древност. Според специалистите, спазвайки определени препоръки за носенето им, можете да подобрите живота си. * * * Ако сте прекалено емоционални и темпераментни, носете пръстен на палеца – той ще усмири Вижте още

Прокълнатият пръстен

Съ­щес­т­ву­ват мно­жес­т­во ле­ген­ди за мис­тич­ни­те свойс­т­ва на фа­мил­ни­те скъ­по­цен­нос­ти. Ед­на от тях е свър­за­на с пръс­те­на на ис­пан­с­ки­те кра­ле, кой­то се па­зи в ка­тед­ра­ла­та на Ал­му­ден­с­ка­та Прес­ве­та Де­ва, пок­ро­ви­тел­ка­та на Мад­рид. Спо­ред по­ве­ри­я­та ис­пан­с­ки­ят пръс­тен при­те­жа­ва чу­дов­тор­но дейс­т­вие. Раз­каз­ват, че Вижте още