Tag: медальон

Лю­бимият ка­мък на бо­га­ти­те

От­к­ри­ва­не­то на соб­с­т­вен биз­нес мо­же да се срав­ни с на­ча­ло­то на пла­ва­не в бу­рен оке­ан. Те­зи, ко­и­то са се ре­ши­ли на та­зи стъп­ка, не е зле да се въ­о­ръ­жат с ве­рен по­мощ­ник – то­па­за, же­ла­тел­но в зла­тен об­ков. Ако го Вижте още