Етикет: Алфонс XII

Прокълнатият пръстен

Съ­щес­т­ву­ват мно­жес­т­во ле­ген­ди за мис­тич­ни­те свойс­т­ва на фа­мил­ни­те скъ­по­цен­нос­ти. Ед­на от тях е свър­за­на с пръс­те­на на ис­пан­с­ки­те кра­ле, кой­то се па­зи в ка­тед­ра­ла­та на Ал­му­ден­с­ка­та Прес­ве­та Де­ва, пок­ро­ви­тел­ка­та на Мад­рид. Спо­ред по­ве­ри­я­та ис­пан­с­ки­ят пръс­тен при­те­жа­ва чу­дов­тор­но дейс­т­вие. Раз­каз­ват, че Вижте още