Чудесата на Иисус

 90

За чудесата на Иисус, описани в Корана, и тяхното сравнение с версията според християнските източници

 

Според Корана Иисус е един от най-великите сред пророците. За разлика от предишните посланици, които носят на своите съплеменници различни чудеса, Иисус сам по себе си се смята за чудо, тъй като е роден от девствена жена. В Корана Всевишният казва за Иисус и майка Му следното:

…Ние я направихме (Мария), както и сина й (Иисус) знамение на световете” (Коран, 21:91).

Освен това според Корана Иисус е бил способен на много чудеса, недостъпни за останалите пророци. Всевишният казва:

„…Ние дарихме на Иисус, сина на Мария, ясни знамения” (Коран, 2:87).

Нека разгледаме накратко какви знамения показва пророкът Иисус на своите съвременници, за което се споменава в Корана.

ТРАПЕЗАТА

В пета глава на Корана, наречена „Трапеза” по името на чудото на Иисус, Господ разказва как учениците на Иисус го накарали да се помоли на Бога, за да им изпрати явление и напомняне за бъдещето.

„Ето казаха апостолите: О, Иисус, син на Мария! Може ли твоят Господ да ни изпрати трапеза от небето!”. Той казал: „Страхувайте се от Аллах, защото сте вярващи”. Те му казаха: „Ние искаме да я опитаме, за да се успокоят сърцата ни, за да узнаем, че си ни казал истината и за да сме свидетели за нея”. Иисус, синът на Мария, казал: „О, Аллах, Господ наш! Изпрати ни трапеза от небето, която да е празник за всички нас, от първия и последния, и знамение от Теб. Защото Ти си най-добрият от всички” (Коран, 5:112 – 114).

Тъй като тази трапеза би трябвало да стане „празник за всички”, то най-вероятно това е била същата Тайна вечеря или Светото причастие, наричано също „евхаристия”. Както е известно, именно евхаристията заема централно място в християнското поклонение.

Енциклопедия Британика съобщава:

„Евхаристията е свещен обред в християнството, символизиращ последното събиране на Иисус и Неговите апостоли на Тайната вечеря… Писмата на Павел и „Деянията на апостолите” съдържат указа на Иисус за продължението на този обред… Евхаристията е станала централен обред в християнското поклонение”.

ОТ ЛЮЛКАТА

Едно от чудесата, за които разказва Коранът, макар че не е споменато в Библията, се състои в това, че Иисус, още в люлката, заговаря. Това се случва, за да защити майка си Мария от всякакви хорски обвинения, които биха могли да възникнат заради това, че е родила дете без баща. Когато към нея се обръщат за обяснение за това странно явление, Мария просто посочила Иисус и той заговорил именно така, както Всевишният възвестил:

Той ще разговаря с хората от люлката и ще стане един от праведниците” (Коран, 3:46).

Думите на Иисус са следните:

„Той каза: „Наистина, аз съм роб на Аллах. Той ми дари Писанието и ме направи пророк. Той ме направи благословен, където и да съм, и ми заповяда да извърша намаз и да раздавам закят, докато съм жив. Той ме направи почтителен към своята майка и не ме направи надменен и нещастен (Коран, 19:30 – 33).

И ЩЕ СТАНЕ ПТИЦА…

Господ разказва в Корана за едно чудо, с което не е удостоил никого, освен Иисус, и подобно с това, как Всевишният е сътворил първия човек – Адам. Това чудо е такова, че никой не може да намали неговото величие. Всевишният споменава в Корана, че Иисус казва на своя народ:

„Аз ще ви сътворя от глина по подобие на птицата, ще духна към нея и тя ще стане птица с позволението на Аллах” (Коран, 3:49).

За това знамение на Иисус нищо не се казва в Новия завет, но е споменато в неканонизираното „Евангелие за детството на Иисус от Тома”. В него се казва:

„Когато това момче – Иисус, било на пет години, то играело до един ручей…, тогава взело мека глина и оформило от нея дванадесет врабци…, но Иисус просто запляскал с ръце и извикал на врабчетата: „Летете и помнете, че сте живи!”. И врабчетата шумно отлетели” (Евангелие за детството на Иисус от Тома, 2).

ИЗЛЕКУВАНЕТО НА СЛЕПИЯ И ПРОКАЖЕНИЯ

Подобно на Новия завет Коранът също разказва за истории на излекуване на сляп и прокажен. Споменавайки за знаменията, Иисус казва на своя народ:

„…Аз ще излекувам слепия и прокажения…” (Коран, 3:49).

Във времената на Иисус юдеите се славили с постиженията си в областта на медицината, с което много се гордеели. Затова Всевишният дарил Иисус с чудеса именно в тази област, за да могат юдеите да осъзнаят, че никой освен истинският Господ не може да върши подобни неща.

ВЪЗКРЕСЯВАНЕ НА МЪРТВИЯ

„…И съживявам мъртвите с позволението на Бога” (Коран, 3:49).

Подобно на знамението с птицата, възкресението на мъртвите било абсолютно неповторимо. Приемайки го, юдеите трябвало да повярват в пророчеството на Иисус. В Новия завет се споменава за възкресяването на трима мъртви: дъщерята на Иаир (Мат. 9:18, 23; Март 5:22, 35; Лука 8:40, 49), синът на вдовицата от Наин (Лука 7:11), както и на Лазар (Йоан 11:43).

ЗА ХРАНАТА, КОЯТО Е ДНЕС И УТРЕ

На Иисус било дадено още едно чудо – той можел да съобщава какво човекът е ял този ден и какво ще яде на следващия. В Корана се казва:

„…и ще ви разкажа какво ядете и с какво се запасявате в домовете си. Наистина, в това има знамение за вас, ако само сте вярващи” (Коран 3:49).

ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА ИСТИНАТА

Подобно на останалите пророци Иисус върши чудеса именно за да може съмняващите се да се убедят в неговата правдивост, а не за да демонстрира своята божественост. В Корана е казано:

„Наистина, в това има знамение за вас, ако само сте вярващи” (Коран 3:49).

Всички описани чудеса са се случили единствено с позволение на Всевишния, без Неговата воля няма да има нищо. Господ обръща нашето внимание на този важен детайл няколко пъти, като казва:

„…с позволение на Аллах” (Коран 3:49, 5:10).

Макар че мюсюлманите не го потвърждават, трябва да се спомене, че на някои места в Библията се казва, че Иисус понякога не е в състояние да извърши чудеса. Така например, когато се опитва да излекува слепия, той не успява от първия опит и Иисус е принуден да опита втори път (Марко 8:22 – 26). На друго място се съобщава:

„И той не може да извърши там никакво чудо, само върху малцина болни протяга ръце и ги излекува” (Марко 6:5).

Този цитат от Библията още по-силно потвърждава изказания по-рано извод: Иисус, а и всеки друг пророк, никога не са показвали чудеса от самите себе си. Обратното, чудесата им са знамения именно с позволението на Бога. За това се говори и в Библията:

„Мъжът, засвидетелстван от Бога със силите и чудесата и знаменията, които Бог сътвори чрез него за вас” (Деяния 2:22).