Числото на съдбата – ключ към идеалните отношения

 

Все­ки от нас по рож­де­ние при­те­жа­ва оп­ре­де­ле­ни енер­ге­тич­ни виб­ра­ции. В лю­бов­ни­те връз­ки вли­я­ние вър­ху съв­мес­ти­мост­та оказ­ват не на­ши­те пос­тъп­ки, а виб­ра­ци­и­те на от­но­ше­ни­я­та. В ну­ме­ро­ло­ги­я­та чес­то се из­пол­з­ва чис­ло­то на съд­ба­та (чис­ло­то на жи­тейс­кия път, чис­ло­то на де­ня на раж­да­не) за раз­г­леж­да­не на съв­мес­ти­мост­та на пар­т­ньо­ри­те.

За да не ха­би­те вре­ме и енер­гия за пред­ва­ри­тел­но об­ре­че­ни от­но­ше­ния, из­чис­ле­те своето чис­ло на съд­ба­та и изяс­не­те с ко­го дейс­т­ви­тел­но сте съв­мес­ти­ми. То се оп­ре­де­ля от да­та­та на раж­да­не. Съ­бе­ре­те чис­ло­то на ме­се­ца на раж­да­не, деня и го­ди­на­та и ги с­ве­де­те до ед­на циф­ра. Нап­ри­мер: 27 яну­а­ри 1989 го­ди­на – 2 + 7 + 1 + 1 + 9 + 8 + 9 = 37 = 3 + 7 = 10 = 1 + 0 = 1.

ЧИС­ЛО  НА СЪД­БА­ТА 1

Об­ща ха­рак­те­рис­ти­ка

Що се от­на­ся до лю­бов­та и сек­са, в ран­на зря­ла въз­раст те­зи хо­ра съз­да­ват мно­го връз­ки – чес­то им е труд­но да се спрат на един пар­т­ньор. Прив­ли­чат ги пред­с­та­ви­те­ли на про­ти­во­по­лож­ния пол, ко­и­то се от­на­сят се­ри­оз­но към жи­во­та. Та­ки­ва хо­ра са пре­дим­но сек­са­пил­ни. За съ­жа­ле­ние, сек­сът за тях е са­мо сред­с­т­во да из­ра­зят сво­я­та сек­су­ал­ност.

Мъж
Та­къв мъж е не­за­ви­сим в от­но­ше­ни­я­та, енер­ги­чен и на­по­рист. Пре­диз­вик­ва осо­бен ин­те­рес у же­ни­те, тъй ка­то пред­с­тав­ля­ва ак­ти­вна, це­ле­ус­т­ре­ме­на, са­мо­у­ве­ре­на лич­ност. Той е чес­то­лю­бив, смел, прям. На не­го мо­же да се раз­чи­та в труд­на ми­ну­та. Го­тов е на всич­ко за обек­та на сво­я­та страст. Мо­же да се влю­би без­па­мет­но, иг­но­ри­рай­ки здра­вия сми­съл. Но чес­то пре­неб­рег­ва мне­ни­е­то на своята пар­т­ньорка, ре­ша­ва всич­ко сам. Жи­во­тът с не­го е ин­те­ре­сен, но нес­по­ко­ен. Той е пла­ме­нен, но не е зло­па­ме­тен. Оби­ча вни­ма­ни­е­то към сво­я­та пер­со­на и пох­ва­ли­те. Ха­рес­ва му да по­ко­ря­ва, да бъ­де ве­ли­ко­ду­шен, но ви­на­ги ще бъ­де роб на соб­с­т­ве­ни­те си же­ла­ния и под­бу­ди.
Же­на
Са­мо­у­ве­ре­на и при­те­жа­ва­ща си­лен ха­рак­тер, та­зи же­на са­ма си из­би­ра мъ­ж. Тя е нас­той­чи­ва в пос­ти­га­не­то на це­ли­те. Стре­ми се да ръ­ко­во­ди, но не тър­пи мъ­же, ко­и­то из­пъл­ня­ват вся­ка ней­на при­щяв­ка. Упо­ри­та и сво­ен­рав­на е, но ня­кои господа на­ми­рат удо­вол­с­т­вие в пре­о­до­ля­ва­не­то на пре­пят­с­т­вия. Ха­рес­ва й да про­я­вя­ва ак­тив­ност и не из­пит­ва дефицит на идеи как да нап­ра­ви лич­ния си жи­вот на­си­тен и раз­но­об­ра­зен. Не­за­ви­си­мо от яр­ко из­ра­зе­ни­те ка­чес­т­ва на ли­дер по­ня­ко­га страда от са­мо­та и й се ис­ка да по­лу­ча­ва гри­жи и лас­ки. Доб­ре е да про­я­вя­ва по­ве­че гъв­ка­вост и сниз­хо­ди­тел­ност в об­щу­ва­не­то с мъ­же­те.

ЧИС­ЛО НА СЪД­БА­ТА 2

Об­ща ха­рак­те­рис­ти­ка

За те­зи хо­ра е мно­го важ­на до­маш­на­та об­с­та­нов­ка, за­то­ва тех­ни­те пар­т­ньо­ри тряб­ва да при­те­жа­ват здрав сми­съл. Сек­су­ал­на­та страст мо­же да бъ­де из­мес­те­на на вто­ри план, от­с­тъп­вай­ки мяс­то на ис­тин­с­ко­то ува­же­ние и лю­бов. Не­що по­ве­че, за­ра­ди лип­са­та й съп­ру­жес­ки­ят жи­вот ня­ма да е по-мал­ко щас­т­лив в дъл­гос­ро­чен план. То­ва са мно­го пре­да­ни на­ту­ри и в за­мя­на изис­к­ват аб­со­лют­на вяр­ност.

Мъж
То­зи мъж оби­ча ком­па­ни­я­та и об­щу­ва­не­то, при­те­жа­ва не­пос­ред­с­т­ве­ност и до­вер­чи­вост. Сър­це­то му е от­к­ри­то за чув­с­т­ва­та на дру­ги­те хо­ра, а ра­зу­мът му е нас­т­ро­ен за въз­п­ри­е­ма­не на за­о­би­ка­ля­щия го свят. Той ка­то гъ­ба по­пи­ва чуж­ди­те проб­ле­ми. Це­ни кра­со­та­та и жен­с­т­ве­ност­та, с ле­ко­та се под­да­ва на вън­ш­но­то оча­ро­ва­ние. Жи­вее с чув­с­т­ва­та и чес­то се влюб­ва. Доб­ре се прис­по­со­бя­ва към про­ме­ня­щи­те се об­с­то­я­тел­с­т­ва.
Глав­но­то в от­но­ше­ни­я­та за не­го е да не приш­пор­ва съ­би­ти­я­та. Под­хож­да му же­на, ко­я­то спо­де­ля вку­со­ве­те му и пос­то­ян­но е до не­го, въ­о­ду­ше­вя­ва го, спо­де­ля с не­го всич­ки гри­жи и ин­те­ре­си. Емо­ци­о­нал­на­та при­вър­за­ност иг­рае ос­нов­на ро­ля във вза­и­мо­от­но­ше­ни­я­та. Це­ни ком­фор­та и ста­бил­ност­та по­ве­че от всич­ко. То­ва е лю­бящ и пре­дан пар­т­ньор, но пре­ка­ле­но пред­с­ка­зу­ем и за­то­ва мал­ко ску­чен.
Же­на
Та­зи да­ма е об­щи­тел­на и оба­я­тел­на и най-пъл­но се раз­к­ри­ва по вре­ме на близ­ки от­но­ше­ния. Кол­ко­то по-до­ве­ри­тел­ни са те, тол­ко­ва по-хар­мо­ни­чен е жи­во­тът й. Тя е уяз­ви­ма пред чуж­ди­те чув­с­т­ва и емо­ции. Не при­е­ма на­по­рис­тост­та в от­но­ше­ни­я­та. Не тър­пи кон­ф­лик­ти и раз­до­ри. С удо­вол­с­т­вие при­е­ма зна­ци­те на вни­ма­ние, но мо­же бър­зо да про­ме­ни мне­ни­е­то си и да скъ­са от­но­ше­ни­я­та. Свойс­т­ве­на й е из­вес­т­на двойс­т­ве­ност: дъл­бо­чи­на и по­вър­х­нос­т­ност на чув­с­т­ва­та, пос­то­ян­с­т­во и вя­тър­ни­ча­вост. Ней­на­та не­пос­ле­до­ва­тел­ност, а по­ня­ко­га и нев­ро­тич­но­то й по­ве­де­ние ус­лож­ня­ват от­но­ше­ни­я­та с пар­т­ньо­ра. Мно­го мъ­же при­е­мат с удо­вол­с­т­вие топ­ли­на­та на ней­на­та ду­ша. Та­ки­ва же­ни ряд­ко ста­ват доб­ри до­ма­ки­ни и съп­ру­ги. Скъ­пи­те по­да­ръ­ци и ком­фор­тът са им по-ин­те­рес­ни от ин­те­лек­ту­ал­ни­те бе­се­ди.

ЧИС­ЛО НА СЪД­БА­ТА 3

Об­ща ха­рак­те­рис­ти­ка

Те­зи хо­ра най-чес­то прив­ли­чат оба­я­тел­ни пред­с­та­ви­те­ли на про­ти­во­по­лож­ния пол. Те имат ог­ром­ни въз­мож­нос­ти да вли­я­ят вър­ху хо­ра­та с въз­буж­да­ща и сек­су­ал­на ау­ра. Но за ста­бил­но се­мейс­т­во се изис­к­ва мно­го по­ве­че от ед­но го­ло оба­я­ние. За­то­ва те тряб­ва да се оп­рат на поз­на­ва­не на чо­веш­ка­та при­ро­да. Един­с­т­ве­на­та га­ран­ция за ста­бил­ност на бра­ка е об­щ­ност­та на ин­те­ре­си­те на два­ма­та пар­т­ньо­ри, как­то и съв­мес­т­но­то учас­тие в об­щес­т­ве­на­та дей­ност.

Мъж
Об­щи­те­лен, де­ен мъж, пол­з­ва се с по­пу­ляр­ност и мо­же да има ня­кол­ко връз­ки ед­нов­ре­мен­но. Ви­на­ги е го­тов за прик­лю­че­ния, ве­сел­ба, рис­ко­ва­ни на­чи­на­ния; ду­ша­та на вся­ка ком­па­ния е, но чес­то не го въз­п­ри­е­мат се­ри­оз­но. Свойс­т­ве­но му е вдъх­но­ве­ние и ус­т­ре­ме­ност в бъ­де­ще­то. В же­на­та по­ве­че го прив­ли­ча ча­рът, от­кол­ко­то кра­си­ва­та вън­ш­ност. Чес­то из­би­ра пар­т­ньор­ка, ос­но­ва­вай­ки се на пър­во­то впе­чат­ле­ние, а по-къс­но раз­би­ра, че е да­ле­че от иде­а­ла. Не тър­пи ог­ра­ни­че­ния на сво­бо­да­та. Не мо­же да бъ­де пре­лъс­тен с ком­форт и спо­койс­т­вие. Скло­нен е към бе­зот­го­вор­ност. Под­хож­да му съ­що та­ка­ва об­щи­тел­на же­на. Из­б­ра­ни­ца­та му тряб­ва да има не­за­ви­сим ха­рак­тер и прив­ле­ка­тел­на вън­ш­ност.
Же­на
Ин­те­рес­на, дей­на да­ма, с нея не се ску­чае, при то­ва е дос­та раз­съд­ли­ва. Оча­ро­ва мъ­же­те с оба­я­ние и не­за­ви­си­мо по­ве­де­ние. Прив­ли­ча с под­виж­ност и ин­те­лект. Тя е ис­к­ре­на и чув­с­т­ве­на, са­мо­у­ве­ре­на до са­мов­лю­бе­ност. Це­ни друж­ба­та и пре­да­ност­та, сек­сът за нея е иг­ра и раз­в­ле­че­ние. На пър­во мяс­то се стре­ми да удов­лет­во­ри соб­с­т­ве­ни­те си пот­реб­нос­ти. Ус­т­ре­ме­на е в бъ­де­ще­то, не тър­пи на­пом­ня­не­то за ста­ри­те вза­и­мо­от­но­ше­ния. С нея тряб­ва да се об­щу­ва вни­ма­тел­но. Нуж­ни са й ро­ман­тич­ни прик­лю­че­ния и ин­те­лек­ту­ал­но об­щу­ва­не. Чув­с­т­ва­та й са из­мен­чи­ви, умо­ря­ва се от дъл­бо­ки­те от­но­ше­ния. Пар­т­ньо­рът й мо­же да е щас­т­лив, за­що­то са­ма­та тя се стре­ми да бъ­де щас­т­ли­ва. Тя тряб­ва да се вслуш­ва в мне­ни­е­то му, да от­чи­та не­го­ви­те вку­со­ве и же­ла­ния.

ЧИС­ЛО НА СЪД­БА­ТА 4

Об­ща ха­рак­те­рис­ти­ка

Не­за­ви­си­мо че то­ва са дос­та зат­во­ре­ни хо­ра, поч­ти всич­ки те се нуж­да­ят от оби­чай­но­то се­мейс­т­во и нор­ма­лен секс. Те по­ве­че от ос­та­на­ли­те по­чи­тат се­мей­ни­те цен­нос­ти. Та­ки­ва на­деж­д­ни и це­ле­ус­т­ре­ме­ни хо­ра се смя­тат за доб­ра пар­тия. Те при­те­жа­ват го­ля­ма сек­су­ал­на прив­ле­ка­тел­ност, но ряд­ко са ро­ман­ти­ци.

Мъж
То­зи мъж пред­по­чи­та яс­но­та­та и ста­бил­ност­та в от­но­ше­ни­я­та. Тър­си же­на, връз­ка­та с ко­я­то да е из­г­ра­де­на на дъл­гот­рай­на ос­но­ва. Вър­ху не­го ле­жи ми­си­я­та да па­зи тра­ди­ци­и­те и оби­ча­и­те на ро­да, при­вър­зан е към се­мейс­т­во­то и род­ни­ни­те. Заг­ри­жен е за ма­те­ри­ал­но­то оси­гу­ря­ва­не на жи­во­та и му е нуж­на съ­що та­ка­ва прак­тич­на же­на.
Той я из­би­ра ста­ра­тел­но и вни­ма­тел­но. Не мо­же да не от­бе­ле­жим, че по­ня­ко­га се же­нят за па­ри, же­ла­ей­ки да приб­ли­жат пос­ти­га­не­то на це­ли­те си. В то­зи слу­чай бра­кът мо­же да бъ­де как­то щас­т­лив, та­ка и не­щас­тен. Не е скло­нен към лю­бов­ни ин­т­ри­ги и не же­лае да про­ме­ня ус­т­ро­е­ния си и раз­ме­рен на­чин на жи­вот. Труд­но му е да съз­да­ва кон­такт с же­на, ко­я­то гле­да ле­ко­ва­то на ин­тим­ни­те от­но­ше­ния. Той при­те­жа­ва из­д­ръж­ли­вост и нас­той­чи­вост. Ус­т­рой­ва го раз­п­ре­де­ле­ни­е­то на за­дъл­же­ни­я­та в до­ма и де­ло­ви­те от­но­ше­ния. Гри­жи се за прес­ти­жа. В до­ма му е ну­жен уют и вни­ма­ние. Мо­же да бъ­де ис­к­рен и дъл­бо­ко пре­дан пар­т­ньор.
Же­на
Ре­а­лис­тич­на, прак­тич­на, във всич­ко се ръ­ко­во­ди от здра­вия сми­съл. В пар­т­ньо­ра си тър­си на­деж­ден спът­ник, ка­то об­ръ­ща спе­ци­ал­но вни­ма­ние на ма­те­ри­ал­на­та му оси­гу­ре­ност. При­вър­за­на е към до­ма и се­мейс­т­во­то. За да е щас­тлива, са й не­об­хо­ди­ми ста­бил­ност и ду­ше­вен по­кой.
Тя тряб­ва да се опа­ся­ва от своя ин­с­тинкт на соб­с­т­ве­нич­ка, при то­ва е мно­го рев­ни­ва. В емо­ци­о­на­лен план е твър­да и про­я­вя­ва тен­ден­ции за ма­ни­пу­ли­ра­не на пар­т­ньо­ра как­то в сек­са, та­ка и в дру­ги сфе­ри. Тряб­ва да си из­бе­ре мъж, кой­то да при­те­жа­ва го­лям енер­ги­ен по­тен­ци­ал и би си пос­та­вял ви­со­ки це­ли. В про­ти­вен слу­чай я очак­ва ра­зо­ча­ро­ва­ние и не­го­ду­ва­не, а мъ­жа – пъ­лен мо­ра­лен крах.

ЧИС­ЛО НА СЪД­БА­ТА 5

Об­ща ха­рак­те­рис­ти­ка

В тър­се­не на сек­су­а­лен пар­т­ньор те­зи хо­ра обик­но­ве­но про­я­вя­ват без­раз­съд­на сме­лост и мо­гат да за­вър­з­ват мно­жес­т­во връз­ки, пре­ди да се ре­шат на окон­ча­тел­на­та крач­ка. Те оби­чат да ек­с­пе­ри­мен­ти­рат в та­зи об­ласт и дъл­го за­е­мат из­чак­ва­тел­на по­зи­ция. Да­ли бра­кът им ще е ус­пе­шен или не­ус­пе­шен, за­ви­си от то­ва, в как­ва сте­пен пар­т­ньо­ри­те се раз­би­рат по­меж­ду си и го­то­ви ли са да из­пъл­нят с ду­хов­но съ­дър­жа­ние лю­бов­на­та си връз­ка.

Мъж
Уве­рен, оба­я­те­лен, не­за­ви­сим, не оби­ча да мо­ли и да от­с­тъп­ва. Сек­су­ал­ност­та му включ­ва всич­ки­те пет се­ти­ва, осо­бе­но чув­с­т­во­то за осе­за­ние. Той се нас­лаж­да­ва на мо­мен­та. Пред­по­чи­та по­коя и без­ме­теж­ност­та, а не дра­ма­тиз­ма или въ­о­ду­шев­ле­ни­е­то на ус­т­ре­ме­ност­та. В лю­бов­та ис­ка да виж­да осе­за­е­ми ре­зул­та­ти от уси­ли­я­та си. Ха­рес­ва му да е ли­дер в от­но­ше­ни­я­та, ко­га­то из­пит­ват към не­го лю­бов и ува­же­ние.
В же­на­та го прив­ли­чат и вън­ш­ност­та, и ин­те­лек­тът, и ду­хов­ни­ят свят. Тя тряб­ва да из­г­леж­да прив­ле­ка­тел­но в очи­те на при­я­те­ли­те му. Доб­ре е, ако да­ма­та спо­де­ля и при­е­ма страст­та му към пъ­те­шес­т­вия и прик­лю­че­ния. Нас­лаж­де­ни­е­то и сво­бо­да­та на пос­тъп­ки­те са ед­ва ли не ос­нов­на цел в жи­во­та му. На же­на­та, ко­я­то му по­ка­же лю­бов­та си, го­во­ри за нея, гле­зи го с вкус­на хра­на, лас­кае са­мо­лю­би­е­то му, този мъж оси­гу­ря­ва му ком­форт, по­да­рява й чув­с­т­ве­на от­зив­чи­вост и неж­но вни­ма­ние.
Же­на
Та­зи да­ма е мно­го прив­ле­ка­тел­на, ар­тис­тич­на, оба­я­тел­на. Не е рав­но­душ­на към ком­п­ли­мен­ти­те, мо­же да бъ­де его­ис­тич­на, склон­на към флирт. Мно­го е чув­с­т­ви­тел­на и ос­т­ро въз­п­ри­е­ма за­о­би­ка­ля­ща­та я об­с­та­нов­ка. Не­об­хо­ди­мо й е да й се въз­хи­ща­ват, да я ува­жа­ват и одоб­ря­ват. Тя има по­ка­зен ма­ни­ер на по­ве­де­ние. Чо­век не мо­же да ус­тои пред про­я­ви­те й на неж­ност и лю­бов.
Тя но­си със се­бе си яр­ко въз­п­ри­я­тие на жи­во­та и све­жия вя­тър на сво­бо­да­та. Пар­т­ньо­рът й ни­ко­га не знае за как­во тя мис­ли в дейс­т­ви­тел­ност и как­во ще нап­ра­ви в след­ва­щия миг. Из­кус­на е в лю­бов­ни­те от­но­ше­ния. Гри­жи се за те­зи, ко­и­то оби­ча. Доб­ре е, ако до се­бе си има пар­т­ньор праг­ма­тик, при­е­мащ и обуз­да­ващ та­зи бли­ка­ща жиз­не­на енер­гия.

ЧИС­ЛО НА СЪД­БА­ТА 6

Об­ща ха­рак­те­рис­ти­ка

Ка­то пра­ви­ло те­зи хо­ра са мно­го сек­са­пил­ни. Ед­нов­ре­мен­но с то­ва по ни­ка­къв на­чин не се пол­з­ват от пов­се­мес­т­на лю­бов. Ма­те­ри­ал­но­то съ­об­ра­же­ние при тях иг­рае мно­го важ­на ро­ля при из­бо­ра на пар­т­ньор. Ако меж­ду съп­ру­зи­те ня­ма сек­су­ал­на съв­мес­ти­мост и вза­им­на лю­бов, то­ва ще ста­не из­вор на ра­зо­ча­ро­ва­ния и до­ри раз­рив на от­но­ше­ни­я­та.

Мъж
То­зи мъж е тру­до­лю­бив и на­деж­ден. Стре­ми се към ста­бил­ни от­но­ше­ния. Оби­ча, ка­то до заб­ра­ва се от­да­ва на чув­с­т­ва­та си. Лес­но ра­ним е, пред­по­чи­та по­ве­че да да­ва, от­кол­ко­то да взе­ма. Виж­да дос­тойн­с­т­ва­та и не­дос­та­тъ­ци­те как­то на са­мия пар­т­ньор, та­ка и пер­с­пек­ти­ви­те на от­но­ше­ни­я­та с не­го. Най-пъл­но емо­ци­и­те му се из­ра­зя­ват в об­ласт­та на вза­и­мо­от­но­ше­ни­я­та и той се стре­ми да от­к­рие вяр­на­та, раз­би­ра­ща го спът­нич­ка в жи­во­та.
Ако го ува­жа­ват ка­то лич­ност, той се чув­с­т­ва уве­ре­но, в про­ти­вен слу­чай сме­ня пар­т­ньо­ра. Мно­го е при­вър­зан към май­ка си и се на­ла­га же­на му да си от­во­ю­ва мяс­то­то си в жи­во­та му. Не оби­ча но­во­въ­ве­де­ни­я­та, спаз­ва мно­жес­т­во ус­лов­нос­ти. При­те­жа­ва обос­т­ре­на ин­ту­и­ция. До­мът и се­мейс­т­во­то са глав­но­то за не­го.
Же­на
Вън­ш­но тя из­г­леж­да не­въз­му­ти­ма, сту­де­на и до­ри от­чуж­де­на, но под то­ва се кри­ят чув­с­т­ве­ност и сек­са­пил. На мла­ди­ни чес­то е на­ив­на, сан­ти­мен­тал­на и сра­меж­ли­ва. Съз­ря­вай­ки оба­че, ста­ва раз­съд­ли­ва. Меч­та­тел­на е, при­те­жа­ва бо­га­то въ­об­ра­же­ние и ви­со­ка ин­ту­и­ция. Мо­же да бъ­де нежна, пла­ха, скром­на или пре­лъс­ти­тел­на, ко­кет­на, иг­ри­ва. Ней­на­та неп­ред­с­ка­зу­е­мост й при­да­ва осо­бе­на прив­ле­ка­тел­ност.
Мо­же да бъ­де из­бух­ли­ва и обид­чи­ва. Има нуж­да от за­щи­те­ност, раз­би­ра­не и гри­жа. Ма­кар че са­ма­та тя е спо­соб­на да ус­тои пред вся­как­ви жи­тейс­ки бу­ри. Раз­де­ляй­ки се с пар­т­ньо­ра, се ста­рае да за­па­зи при­я­тел­с­ки от­но­ше­ния. Бра­кът и де­ца­та са ос­нов­ни ней­ни при­о­ри­те­ти. Из­би­ра мъж, ра­вен по со­ци­ал­но по­ло­же­ние и със сход­ни ин­те­ре­си.

ЧИС­ЛО НА СЪД­БА­ТА 7

Об­ща ха­рак­те­рис­ти­ка

Да се под­дър­жат хар­мо­нич­ни от­но­ше­ния с те­зи хо­ра, не е лес­но, осо­бе­но ако са с про­ти­во­по­лож­ни ха­рак­те­ри: чув­с­т­ви­те­лен мъж и по-мал­ко емо­ци­о­нал­но въз­бу­ди­ма же­на или во­ле­ва же­на и мъж, поз­во­ля­ващ й да взе­ме връх над не­го. За щас­т­лив брак с те­зи хо­ра е не­об­хо­ди­ма вяр­ност, чув­с­т­во за дълг, об­щи ин­те­ре­си и от­го­во­рен под­ход към въз­пи­та­ни­е­то на де­ца­та.

Мъж
Ха­рак­те­ри­зи­ра се със са­мо­дос­та­тъч­ност и не­за­ви­си­мост. Вът­реш­на­та си­ла и се­ри­оз­но­то от­но­ше­ние към жи­во­та и лю­бов­та го ка­рат да из­г­леж­да сту­ден и без­чув­с­т­вен. Бла­го­да­ре­ние на из­д­ръж­ли­вост­та си пос­ти­га по­ве­че­то от це­ли­те си. Ин­тим­на­та бли­зост сти­му­ли­ра ин­те­лек­туал­ния му ин­те­рес. На мно­зи­на той из­г­леж­да прес­мет­лив и из­ку­сен в лю­бов­ни­те де­ла.
За же­на, ко­я­то ува­жа­ва не­го­ва­та пред­п­ри­ем­чи­вост и е спо­соб­на да из­дър­жи по­та­пя­не­то му в се­бе си, той се прев­ръ­ща във ве­рен и пре­дан пар­т­ньор. Въз­мож­но е, сре­щай­ки своя иде­ал, той та­ка и да не се ос­ме­ли да се о­поз­наят по-от­б­ли­зо. От­ли­ча­ва се с чув­с­т­ви­тел­ност и такт по от­но­ше­ние чув­с­т­ва­та на пар­т­ньо­ра. Вза­им­но­то раз­би­ра­не е мно­го важ­но за не­го, мо­же би до­ри по­ве­че от лю­бов­та. Твър­до след­ва из­б­ра­ния път и ако же­на­та не ис­ка или не мо­же да вър­ви с не­го, е спо­со­бен без ко­ле­ба­ния да се раз­де­ли с нея.
Же­на
Та­зи да­ма при­те­жа­ва стран­на прив­ле­ка­тел­ност, ко­я­то оча­ро­ва или пла­ши пок­лон­ни­ци­те й. Тя е ум­на, гри­жов­на, так­тич­на, знае как да по­ка­же най-доб­ро­то от се­бе си. Не­дос­тъп­на прин­це­са на мла­ди­ни, тя меч­тае за сил­ни и ро­ман­тич­ни чув­с­т­ва. Тър­си со­ли­ден и пред­с­та­ви­те­лен пар­т­ньор. Це­ни чес­т­ност­та и про­фе­си­о­на­лиз­ма, прес­ти­жа и об­щес­т­ве­но­то по­ло­же­ние.
Стре­ми се към за­кон­ни от­но­ше­ния. Ра­зри­вът е мъ­чи­те­лен за нея. Стра­хът да за­гу­би лю­бов­та, е по-си­лен от на­деж­да­та да от­к­рие своя иде­ал. Чес­то под­це­ня­ва ис­тин­с­ки­те на­ме­ре­ния и ка­чес­т­ва на пар­т­ньо­ра, ста­ва ка­та­ли­за­тор на стра­хо­ве­те и ком­п­лек­си­те му. Тряб­ва да се ос­ла­ня на ин­ту­и­ци­я­та си и на ана­ли­за на све­де­ни­я­та за из­б­ра­ни­ка си. Пред­по­чи­та да во­ди не­за­ви­сим жи­вот и да раз­чи­та са­мо на се­бе си. Ако поз­во­ли на пар­т­ньо­ра да взе­ма ре­ше­ни­я­та и да про­я­вя­ва ини­ци­а­ти­ва, ако ог­ра­ни­чи кон­т­ро­ла, ще пос­тиг­не ус­той­чи­ви от­но­ше­ния и вът­реш­на уве­ре­ност, към ко­я­то ви­на­ги се стре­ми.

ЧИС­ЛО НА СЪД­БА­ТА 8

Об­ща ха­рак­те­рис­ти­ка

Те­зи хо­ра встъп­ват в ра­нен брак, пар­т­ньо­ри­те им имат нуж­да от ог­ром­но тър­пе­ние, за­що­то имен­но в то­зи пе­ри­од те са на­пъл­но зав­ла­де­ни от ра­бо­та­та си и го­рят от же­ла­ние да пос­тиг­нат пос­та­ве­ни­те це­ли. В то­зи слу­чай мо­гат да раз­ру­шат лю­бов­ни­те от­но­ше­ния. За­то­ва им под­хож­дат по-къс­ни бра­ко­ве.

Мъж
Не­за­ви­сим, са­мо­у­ве­рен и са­мо­дос­та­тъ­чен мъж. При­те­жа­ва сил­на во­ля, чес­т­ност, ис­к­ре­ност и нас­той­чи­вост. Мо­же да бъ­де ва­жен, до­ри над­ме­нен, да по­тис­ка пар­т­ньо­ра, а мо­же да бъ­де скро­мен и да не из­тък­ва пос­ти­же­ни­я­та си. Ви­на­ги му е не­об­хо­дим сти­мул за дви­же­ние нап­ред. Не оби­ча да бъ­де за­ви­сим, но се стре­ми към пъ­лен кон­т­рол над хо­ра­та.
Ста­ра­тел­но об­мис­ля бра­ка, об­ръ­щай­ки го­ля­мо вни­ма­ние на фи­нан­со­ва­та си­гур­ност на бъ­де­що­то се­мейс­т­во, тъй ка­то са­ми­ят той е пес­те­лив.
В дейс­т­ви­тел­ност мо­же да бъ­де ще­дър и раз­би­ра, че па­ри­те са са­мо ин­с­т­ру­мент за осъ­щес­т­вя­ва­не на меч­ти­те и пла­но­ве­те. Греш­ка­та при из­бо­ра на съп­ру­га ще му стру­ва по-скъ­по, от­кол­ко­то на ко­го­то и да би­ло друг.
Же­на
Во­ле­ва, влас­т­на, на­по­рис­та да­ма. Дъл­бо­ко в ду­ша­та си е мно­го ра­ни­ма и ос­т­ро се нуж­дае от лю­бов и раз­би­ра­не. По­ня­ко­га скри­ва зад вън­ш­на­та сдър­жа­ност сил­ни чув­с­т­ва и сек­су­ал­ност. Чужд й е его­из­мът в лю­бов­ни­те от­но­ше­ния, ма­кар че в дру­ги слу­чаи мо­же да го про­я­вя­ва в пъл­на сте­пен.
Не­об­хо­дим й е ин­те­лек­ту­а­лен пар­т­ньор, със съ­що та­къв си­лен ха­рак­тер, кой­то на ней­ни­те соб­с­т­ве­ни ам­би­ции е спо­со­бен да про­ти­во­пос­та­ви сво­и­те. Рав­ноп­рав­ни­ят съ­юз и съв­мес­т­ни­те за­дъл­же­ния ще са по­лез­ни не са­мо на тях, но и на окол­ни­те. Без­по­лез­но е тя да бъ­де мо­ле­на за лю­бов. Или оби­ча и пос­ти­га сво­е­то, или не оби­ча, поз­во­ля­вай­ки да бъ­де оби­ча­на, но без пре­тен­ции за пра­во на соб­с­т­ве­ност, сво­бо­да и во­ля.

ЧИС­ЛО НА СЪД­БА­ТА 9

Об­ща ха­рак­те­рис­ти­ка

Те­зи хо­ра на­пъл­но се от­да­ват на лю­бов­та и страс­т­но же­ла­ят да бъ­дат оби­ча­ни. Жаж­да­та им за обич е тол­ко­ва го­ля­ма, че за нея са го­то­ви на всич­ко, до­ри на уни­же­ния. Го­ля­мо зна­че­ние при­да­ват на ат­ри­бу­ти­ка­та на ро­ман­тич­но­то ухаж­ва­не. От­на­сят се се­ри­оз­но към въп­ро­са за нрав­с­т­ве­ност­та. На из­вес­тен етап мо­гат да по­же­ла­ят да пре­раз­г­ле­дат брач­ни­те от­но­ше­ния, до­ри ако се­мейс­т­во­то е щас­т­ли­во и меж­ду съп­ру­зи­те ца­ри лю­бов.

Мъж
Той е ин­те­лек­ту­а­лен, ро­ман­ти­чен, дос­та еру­ди­ран. Об­щи­те­лен, от­к­ро­вен е, с от­к­ри­то сър­це. Ин­те­лек­ту­ал­но­то и ду­хов­но­то об­щу­ва­не ста­ват глав­ни в от­но­ше­ни­я­та с не­го. Стре­ми се към хо­ра, ко­и­то са се са­мо­оп­ре­де­ли­ли и са на­ме­ри­ли сво­е­то са­мо­из­ра­зя­ва­не. Стро­го се при­дър­жа към убеж­де­ни­я­та си, идей­ни­те раз­ног­ла­сия мо­гат да ста­нат неп­ре­о­до­ли­ма прег­ра­да в от­но­ше­ни­я­та с не­го.
Лю­бов­та е не­що, ко­е­то се случ­ва по­ве­че в гла­ва­та, от­кол­ко­то в сър­це­то му. Той се опит­ва чрез ра­зу­ма да уп­рав­ля­ва сво­и­те и чув­с­т­ва­та на пар­т­ньо­ра си. За не­го е важ­но да за­па­зи сво­бо­да­та си и усе­ща­не­то, че при­над­ле­жи са­мо на се­бе си. Смя­та, че сек­сът е фи­зи­чес­ко про­дъл­же­ние на ин­те­лек­ту­ал­но­то об­щу­ва­не меж­ду по­ло­ве­те. Най-чес­то сре­ща лю­бов­та по вре­ме на пъ­те­шес­т­вия. Мно­го е чув­с­т­ви­те­лен и мо­же да жер­т­ва соб­с­т­ве­ни­те си пот­реб­нос­ти. От­но­ше­ни­я­та с не­го мо­гат да се пре­вър­нат във въз­хи­ти­те­лен ро­ман, но той тряб­ва да се на­у­чи да виж­да у пар­т­ньор­ка­та си ре­а­лен чо­век.
Же­на
Не­о­бик­но­ве­на, не­у­ло­ви­ма, ви­на­ги пъл­на с ин­те­рес­ни за­мис­ли, през ця­ло­то вре­ме се на­ми­ра в дви­же­ние. Пред­по­чи­та да об­щу­ва с об­ра­зо­ва­ни и ин­те­ли­ген­т­ни хо­ра, с твор­чес­ки лич­нос­ти, чи­и­то ин­те­ре­си ле­жат в об­ласт­та на фи­ло­со­фи­я­та, кул­ту­ра­та и из­кус­т­во­то. Ха­рес­ва й да хо­ди с при­я­те­ля си на все­въз­мож­ни из­лож­би, да взе­ма учас­тие в об­щес­т­ве­ния, со­ци­ал­ния или по­ли­ти­чес­кия жи­вот. Очак­ва мо­ре от цве­тя и по­да­ръ­ци от пок­лон­ни­ци­те си. Нуж­дае се от кра­со­та и са­ма­та ис­ка да бъ­де кра­си­ва във вся­ко от­но­ше­ние. Сле­ди за вън­ш­ност­та си, но вкъщи си поз­во­ля­ва да но­си как­во­то и да е.
Има нуж­да да оби­ча, без да се съ­об­ра­зя­ва с ус­лов­нос­ти­те. Не­на­виж­да соб­с­т­ве­ни­чес­ки­те ин­с­тин­к­ти и ко­рист­та във всич­ки­те й про­яв­ле­ния. Ха­рес­ват й не­фор­мал­ни­ят на­чин на жи­вот и ком­па­ни­я­та на мно­гоб­рой­ни при­я­те­ли. Мо­же да се раз­т­во­ри в лю­бов­та към своя из­б­ра­ник, на­пъл­но да му се от­да­де или та­ка и да не раз­бе­ре как­во е лю­бов­та и лю­бов ли е би­ло въ­об­ще. Доб­ри и ста­бил­ни от­но­ше­ния мо­же да из­г­ра­ди с пар­т­ньор, кой­то не е взис­ка­те­лен към нея, съз­да­ва й ма­те­ри­а­лен ком­форт и усе­ща­не за сво­бо­да…