Предупреден означава въоръжен

10Три пъ­ти в го­ди­на­та на взе­ки знак от Зо­ди­а­ка се на­ла­га да пре­жи­вее труд­ни вре­ме­на. Та­къв е за­ко­нът на ас­т­ро­ло­ги­я­та, кой­то пред­по­ла­га съ­щес­т­ву­ва­не­то на три слож­ни ас­т­ро­ло­ги­чес­ки до­ма и ка­то след­с­т­вие – кон­ф­лик­т­на вре­мен­на сре­да. Ко­га все­ки от нас тряб­ва да бъ­де нащ­рек и как да се дър­жи, за да бъ­дат за­гу­би­те ми­ни­мал­ни?

 ЛЕ­КУ­ВАЙ СЕ И НЕ РИС­КУ­ВАЙ

Кри­тич­ни­те ме­се­ци за ОВ­НИ­ТЕ са март, сеп­тем­в­ри и но­ем­в­ри. Март е осо­бен пе­ри­од: за да се чув­с­т­ват доб­ре, тряб­ва кол­ко­то се мо­же по-чес­то да ос­та­ват са­ми. По-доб­ре е да за­ми­нат ня­къ­де, без да си взе­мат ни­то те­ле­фон, ни­то лап­топ. През сеп­тем­в­ри тряб­ва да се за­е­мат със здра­ве­то си – да нап­ра­вят очис­ти­тел­ни про­це­ду­ри, из­с­лед­ва­ния, да по­чи­ват в са­на­то­ри­ум. Ле­че­ни­е­то, за­поч­на­то в то­зи ме­сец, ще се ока­же за вас по-ефек­тив­но, от­кол­ко­то в дру­го вре­ме. През но­ем­в­ри ще ви драз­нят мно­го не­ща. Не е из­к­лю­че­но не­вед­нъж да ви се при­ис­ка да из­пи­та­те нер­ви­те си, да се за­е­ме­те с ек­с­т­ре­мен вид спорт. Бъ­де­те вни­ма­тел­ни, не рис­ку­вай­те!

НЕ ГУ­БЕ­ТЕ ЛЮ­БОВ И ПА­РИ

Кри­тич­ни­те ме­се­ци за ТЕЛ­ЦИ­ТЕ са ап­рил, ок­том­в­ри и декември. През ап­рил вни­ма­вай­те от при­бър­за­ни крач­ки, ина­че ще съ­жа­ля­ва­те за из­вър­ше­но­то. На­ме­ре­те при­ло­же­ние на из­ли­шъ­ка от енер­гия, кой­то ви за­ли­ва с ид­ва­не­то на про­лет­та. Най-доб­ре е да по­се­ща­ва­те спор­т­ни за­ли, ба­сей­ни, ста­ди­о­ни. През ок­том­в­ри вни­ма­вай­те да не про­пус­не­те лю­бов­та, в про­ти­вен слу­чай тя ве­че ня­ма да се вър­не при вас. През де­кем­в­ри бъ­де­те вни­ма­тел­ни с фи­нан­си­те: евен­ту­ал­на греш­ка ще до­ве­де до за­гу­ба на зна­чи­те­лна су­ма па­ри и де­ло­ва ре­пу­та­ция. През то­зи ме­сец е же­ла­тел­но по­не за ед­на сед­ми­ца да си оси­гу­ри­те по­чив­ка в топ­ли­те стра­ни.

ПРИ­Я­ТЕЛ В НУЖ­ДА СЕ ПОЗ­НА­ВА

Кри­тич­ни­те ме­се­ци за БЛИЗ­НА­ЦИ­ТЕ са яну­а­ри, май и но­ем­в­ри. През яну­а­ри па­зе­те здра­ве­то си: не­о­чак­ва­но мо­гат да се въз­па­лят ста­ви­те, а в слу­чай на трав­ми и път­нот­ран­с­пор­т­ни про­из­шес­т­вия на го­лям риск е под­лож­ен гръб­на­кът. За­поч­не­те за­ка­ля­ва­не, пре­ди още да са се про­я­ви­ли приз­на­ци­те на рев­ма­тиз­ма! Раз­ход­ка­та на бос крак по сне­га не тряб­ва да ви пла­ши, а да ви рад­ва. През май се пог­ри­же­те за при­я­тел, по­пад­нал в неп­ри­ят­на си­ту­а­ция. Имай­те пред­вид, че ако ус­пе­е­те да го из­мък­не­те от бе­да­та, ут­ре той ще се при­те­че по­мощ на вас са­ми­те. През но­ем­в­ри не тряб­ва за дъл­го да се раз­де­ля­те със съп­ру­га или близ­кия чо­век. Раз­дя­ла, по-про­дъл­жи­тел­на от две сед­ми­ци, мо­же ко­рен­но да про­ме­ни жи­во­та ви.

ПА­ЗЕ­ТЕ БЛИЗ­КИ­ТЕ И РЕ­ПУ­ТА­ЦИ­Я­ТА СИ

Кри­тич­ни­те ме­се­ци за РА­ЦИ­ТЕ са фев­ру­а­ри, юни и де­кем­в­ри. През фев­ру­а­ри на пре­ден план мо­гат да из­ля­зат проб­ле­ми, свър­за­ни със за­бо­ля­ва­не на род­ни­ни или до­маш­ни жи­вот­ни. През юни по вре­ме на от­пус­ка­та ще има­те же­ла­ние за под­ви­зи, ще ви се при­ис­кат сил­ни усе­ща­ния. Но пре­ди да се впус­не­те в по­ред­на­та аван­тю­ра, по­мис­ле­те доб­ре да­ли си стру­ва за­ра­ди мал­ко­то прик­лю­че­ние да рис­ку­ва­те ре­пу­та­ци­я­та си? През де­кем­в­ри вни­ма­вай­те за трав­ми. Осо­бе­но пред­паз­ли­ви бъ­де­те по вре­ме на по­ле­ди­ци и се па­зе­те от па­да­щи ле­де­ни ви­сул­ки.

КАК ДА НЕ СТАНЕШ ВРАГ?

Кри­тич­ни­те ме­се­ци за ЛЪ­ВО­ВЕ­ТЕ са март, юли и сеп­тем­в­ри. Най-опас­ни­ят ме­сец е март. За­гу­ба на важ­ни до­ку­мен­ти, проб­ле­ми с под­рас­т­ва­щи де­ца и до­ри за­гу­ба на до­маш­ни лю­бим­ци са са­мо мал­ка част от спи­съ­ка от бе­ди, ко­и­то мо­гат да ви връх­ле­тят през про­лет­та. През юли очак­вай­те неп­ри­ят­нос­ти от стра­на на род­ни­ни, ко­и­то са свик­на­ли ви­на­ги и във всич­ко да се ръ­ко­во­дят от соб­с­т­ве­но­то си мне­ние. Не се опит­вай­те да ги кон­т­ро­ли­ра­те или да ги вра­зу­мя­ва­те – ще се пре­вър­не­те в те­хен враг но­мер ед­но. През сеп­тем­в­ри не би­ва да пла­ни­ра­те пъ­ту­ва­не, до­ри ако то из­г­леж­да дос­та прив­ле­ка­тел­но, а и се очер­та­ва под­хо­дя­ща ком­па­ния. По пъ­тя и в хо­те­ла ще се сблъс­ка­те с тол­ко­ва не­у­ре­ди­ци, че ще се из­мъ­чи­те, вмес­то да си по­чи­не­те.

ЗДРА­ВЕ­ТО Е НАЙ-ВАЖ­НО

Кри­тич­ни­те ме­се­ци за ДЕ­ВИ­ТЕ са фев­ру­а­ри, ап­рил и ав­густ. През фев­ру­а­ри не ха­бе­те си­ли в ре­ша­ва­не на чуж­ди проб­ле­ми, а по-доб­ре се за­е­ме­те със сво­и­те. Осо­бе­но вни­ма­ние обър­не­те на брон­хи­те и на бе­лите дро­бо­ве: вся­ко прос­туд­но за­бо­ля­ва­не мо­же да се вло­ши и да хро­ни­фи­ци­ра. През ап­рил из­бяг­вай­те да ле­ти­те със са­мо­лет, пре­си­чай­те вни­ма­тел­но ули­ци­те и не ка­рай­те в стре­со­во със­то­я­ние. През ав­густ па­зе­те сър­це­то – вся­как­ви пре­ка­ле­ни на­то­вар­ва­ния са опас­ни за не­го.

ШО­ПИН­ГЪТ СЕ ОТ­МЕ­НЯ

Кри­ти­чин­те ме­се­ци за ВЕЗ­НИ­ТЕ са март, май и сеп­тем­в­ри. През март за­о­би­ка­ляй­те вся­как­ви ле­чеб­ни уч­реж­де­ния. Ре­зул­та­ти­те от ана­ли­зи­те ще се ока­жат не­точ­ни, за­то­ва ще се на­ло­жи да ги пра­ви­те пов­тор­но. През май са въз­мож­ни проб­ле­ми с фи­нан­си­те, за­то­ва тряб­ва да на­ма­ли­те раз­хо­ди­те и да не пла­ни­ра­те гран­ди­оз­ни по­куп­ки. Ос­вен то­ва не би­ва да пра­ви­те дъл­го­ве: след то­ва ня­ма да мо­же­те да се из­мък­не­те от тех­ния ка­пан за не­у­до­вол­с­т­вие на близ­ки­те си. През сеп­тем­в­ри ще се на­ло­жи да осъ­щес­т­вя­ва­те в жи­во­та идеи, ко­и­то в мно­го от­но­ше­ния ще се ока­жат илю­зор­ни.

ПО-ТИ­ХО ОТ ВО­ДА­ТА, ПО-НИС­КО ОТ ТРЕ­ВА­ТА

Кри­тич­ни­те ме­се­ци за СКОР­ПИ­О­НИ­ТЕ са ап­рил, ок­том­в­ри и де­кем­в­ри. През ап­рил за­па­зе­те спо­койс­т­вие във вся­ка, до­ри най-взри­во­о­пас­на­та си­ту­а­ция. бъ­де­те раз­б­ра­ни, вслуш­вай­те се в чуж­до­то мне­ние. През ок­том­в­ри из­пъл­ня­вай­те ра­бо­та­та си та­ка, че ни­кой да не мо­же да пре­дя­ви как­ви­то и да би­ло пре­тен­ции към вас. По въз­мож­ност по­се­те­те мес­та, ко­и­то от­дав­на меч­та­е­те да ви­ди­те. През де­кем­в­ри не на­ру­ша­вай­те обе­ща­ни­я­та си пред пар­т­ньо­ри и на­чал­с­т­во­то, до­ри ако пос­то­ян­но дру­ги­те ви под­веж­дат. Пог­ри­же­те се за вън­ш­ния вид на съп­ру­га или близ­кия чо­век – той тряб­ва да бъ­де не­от­ра­зим! Но не заб­ра­вяй­те и за се­бе си: на­со­че­те ця­ло­то си вни­ма­ние към здра­ве­то, осо­бе­но ако е на­ли­це пред­раз­по­ло­же­ние към он­ко­ло­гич­ни за­бо­ля­ва­ния.

НАП­РА­ВЕ­ТЕ ПА­У­ЗА

Кри­тич­ни­те ме­се­ци за СТРЕЛ­ЦИ­ТЕ са май, юли и но­ем­в­ри. През май всич­ки де­ла ще за­бук­су­ват. За­то­ва пък ще се по­я­ви па­у­за, бла­го­да­ре­ние на ко­я­то ще мо­же­те да об­мис­ли­те стра­те­ги­я­та за бъ­де­що­то си по­ве­де­ние. През юли съ­щес­т­ву­ва го­лям риск да пре­тър­пи­те фи­ас­ко в ин­тим­ни­те де­ла, но не бър­зай­те да се раз­с­т­рой­ва­те: лю­бов­ни­те не­ус­пе­хи са вре­мен­но яв­ле­ние. През но­ем­в­ри, осо­бе­но през пър­ва­та му по­ло­ви­на, на пре­ден план ще из­ля­зат фи­нан­со­ви проб­ле­ми. Раз­т­рог­не­те от­но­ше­ни­я­та с не­на­деж­ден пар­т­ньор, бъ­де­те по-уме­ре­ни в пот­реб­нос­ти­те си и не­ща­та ще се на­мес­тят.

КОЙ – КО­ГО?

Кри­тич­ни­те ме­се­ци за КО­ЗИ­РО­ЗИ­ТЕ са юни, ав­густ и де­кем­в­ри. През юни се пос­ве­те­те на ра­бо­та, изис­к­ва­ща ста­ра­ние и вни­ма­ние. Не на­ру­ша­вай­те дис­цип­ли­на­та, ина­че ня­ма да из­бег­не­те проб­ле­ми с на­чал­с­т­во­то. През ав­густ е въз­мо­жен кон­ф­ликт с чо­век, пре­тен­ди­ращ за ва­ша­та соб­с­т­ве­ност. Въп­ро­сът “кой-ко­го?” тряб­ва да се ре­ша­ва в са­мо­то на­ча­ло на ме­се­ца, ина­че ще пре­рас­не в от­к­ри­то про­ти­вос­то­я­ние. През де­кем­в­ри неп­ри­ят­на из­не­на­да мо­же да ви под­не­се съп­ру­гът (съп­ру­га­та). Не бър­зай­те оба­че да къ­са­те от­но­ше­ния­та – при двус­т­ран­но же­ла­ние мо­же­те да пре­о­до­ле­е­те проб­ле­ма.

СЕ­МЕЙ­НИ ДЕ­ЛА

Кри­тич­ни­те ме­се­ци за ВО­ДО­ЛЕ­И­ТЕ са яну­а­ри, юли и сеп­тем­в­ри. През яну­а­ри бъ­де­те вни­ма­тел­ни със сес­т­ри, бра­тя, пле­мен­ни­ци. Те мо­гат да ви се оби­дят, и то не без ос­но­ва­ние. Най-ве­ро­ят­ни­ят пред­мет на спо­ра ще са ро­ди­тел­с­ки­те па­ри, ко­и­то вие и ва­ши­те род­ни­ни труд­но ще по­де­ли­те спра­вед­ли­во. През юли ця­ло­то вни­ма­ние ще бъ­де на­со­че­но към се­мей­ни­те де­ла, ина­че “лю­бов­на­та лод­ка” мо­же да ка­тас­т­ро­фи­ра в би­то­во­то ежед­не­вие. През сеп­тем­в­ри се ста­рай­те да на­ма­ли­те де­ло­ви­те си ам­би­ции – тях­но­то от­к­ри­то де­мон­с­т­ри­ра­не ще пре­диз­ви­ка неп­ри­я­зън от стра­на на ко­ле­ги­те.

ОБЕ­ЩА­НИ­Я­ТА СЕ ПРЕВ­РЪ­ЩАТ В РА­ЗО­ЧА­РО­ВА­НИЯ

Кри­тич­ни­те ме­се­ци за РИ­БИ­ТЕ са фев­ру­а­ри, ав­густ, ок­том­в­ри. През фев­ру­а­ри от­дай­те пред­по­чи­та­ние на мъж­ко­то об­щес­т­во. В то­ва е за­ло­гът за ва­шия ус­пех! През ав­густ от­де­ляй­те дъл­жи­мо­то вни­ма­ние на соб­с­т­ве­но­то си здра­ве, ина­че рис­ку­ва­те да се обос­т­рят хро­нич­ни за­бо­ля­ва­ния. Па­зе­те се от пре­ки слън­че­ви лъ­чи и ви­со­ки тем­пе­ра­ту­ри! Прег­ря­ва­не­то мо­же да до­ве­де до слън­чев удар, а от не­го до ин­сул­та или ин­фар­к­та има са­мо ед­на крач­ка. Ок­том­в­ри е не­о­би­чай­но ще­дър на обе­ща­ния, а в дейс­т­ви­тел­ност по­лу­ча­ва­те са­мо ра­зо­ча­ро­ва­ния.

%d bloggers like this: