Лю­бимият ка­мък на бо­га­ти­те

Large_Topaz_Gemstones

От­к­ри­ва­не­то на соб­с­т­вен биз­нес мо­же да се срав­ни с на­ча­ло­то на пла­ва­не в бу­рен оке­ан. Те­зи, ко­и­то са се ре­ши­ли на та­зи стъп­ка, не е зле да се въ­о­ръ­жат с ве­рен по­мощ­ник – то­па­за, же­ла­тел­но в зла­тен об­ков. Ако го но­си­те пос­то­ян­но, ще се ока­же­те под за­щи­та­та на един от най-мо­гъ­щи­те та­лис­ма­ни, из­вес­т­ни на хо­ра­та от ста­ри вре­ме­на.
В древ­ност­та го на­ри­ча­ли „ка­мък на прид­вор­ни­те“: смя­та­ло се, че той по­ма­га на приб­ли­же­ни­те към им­пе­ра­тор­с­кия трон ус­пеш­но да пле­тат ин­т­ри­ги и да по­лу­чат кол­ко­то се мо­же по­ве­че при­ви­ле­гии за соб­с­т­ве­на­та си пер­со­на.
Смя­та се, че то­па­зът да­ря­ва соб­с­т­ве­ни­ка си с дар­ба­та да пред­виж­да съ­би­ти­я­та, а то­ва е не­за­ме­ни­мо ка­чес­т­во за биз­нес­ме­на. Ос­вен то­ва то­зи ка­мък при­те­жа­ва свойс­т­во­то да ук­ро­тя­ва емо­ци­и­те, да ус­по­ко­я­ва ума и да при­да­ва яс­но­та на мис­ли­те. То­зи, кой­то но­си то­паз, ще при­те­жа­ва най-важ­ни­те ка­чес­т­ва за биз­нес­ме­на – ве­ли­ко­ду­шие, чес­т­ност и по­ря­дъч­ност. То­па­зът бил лю­бим ка­мък на бо­га­ти­те и знат­ни­те. Вся­ко ве­ли­кос­вет­с­ко тър­жес­т­во се прев­ръ­ща­ло в ис­тин­с­ки „па­рад на то­па­зи­те“.

Талисман и амулет
 

topazz

Жълтият топаз е камък на разобличаването на тайните. Като талисман, той помага при сключване на сделки, тъй като позволява на своя собственик да разбере замислите на деловия партньор и навреме да вземе правилното решение. Затова украшения с топази се препоръчва да се носят при важни делови срещи. Този камък прави човека лидер, способен да влияе върху хората и да им внушава нужните за него мисли. Ако сте в депресия, всичко ви е омръзнало, ако чувствате, че сте се уморили от живота – необходим ви е талисман от жълт топаз.
Синият топаз привлича приятелите и прави своя собственик по-общителен.
Златистият топаз е камък на вътрешното просветление.
Топазът-империал е любовен амулет, възбуждащ страст у партньора и повишаващ вашата привлекателност.
Нежнорозовият топаз помага да се избавите от депресията, възвръща изгубените надежди и предпазва от изневяра и страхове.

Приложение за лечение
 

d874e8d0_l

Жълтият и златистият топаз особено добре въздействат върху заболявания на гърлото и дихателните пътища. Носени на врата, облекчават пристъпите на астма. Освен това лекуват далака, жлъчния мехур, черния дроб и органите на храносмилането и успокояват при нервно и психично изтощение.
Небесносиният топаз, носен на врата, укрепва щитовидната жлеза.

Астрология
 

01465

Астрологически топазът е преди всичко талисман на Скорпионите (сините разновидности) и Близнаците (жълтите и прозрачните камъни), но като цяло топазът е благоприятен за всички знаци в Зодиака.
Най-добре е топазите да се носят на показалеца на дясната ръка в пръстен от жълт метал, както и на медальон или гривна.

Ня­ко­га, ко­га­то за свойс­т­ва­та на ми­не­ра­ли­те се зна­е­ло мал­ко, то­па­зи би­ли на­ри­ча­ни изоб­що всич­ки жъл­ти ка­мъ­ни. В дейс­т­ви­тел­ност то­па­зи­те са с най-раз­лич­ни цве­то­ве: оран­же­ви, ка­фя­ви, си­ни, зе­ле­ни, сре­щат се и без­ц­вет­ни. Те­зи то­па­зи след шли­фо­ва­не при­до­би­ват ос­ле­пи­те­лен бля­сък – лес­но е да бъ­дат сбър­ка­ни до­ри с ди­а­ман­ти! Да си при­пом­ним ис­то­ри­я­та на ве­ли­ко­леп­ния то­паз „Бра­ган­за“, кой­то бил ед­но от ук­ра­ше­ни­я­та на пор­ту­гал­с­ка­та ко­ро­на. Дъл­го вре­ме той бил смя­тан за най-го­ле­мия ди­а­мант (с тег­ло 336 г), но в края на кра­и­ща­та спе­ци­а­лис­ти­те ус­пе­ли да ус­та­но­вят, че то­зи ка­мък е без­ц­ве­тен то­паз.
От све­тов­но­из­вес­т­ни­те уни­кал­ни ка­мъ­ни мо­же да се на­зо­ве ог­ром­ни­ят син то­паз с тег­ло от 1178 г, от­к­рит в Бра­зи­лия (на­ми­ра се в Му­зея по ес­тес­т­ве­на ис­то­рия в Чи­ка­го). В Бри­тан­с­кия му­зей по ес­тес­т­ве­на ис­то­рия пък е из­ло­жен ве­ли­ко­леп­ни­ят не­бес­но­син то­паз с тег­ло 3,6 кг, как­то и два ед­ри без­ц­вет­ни крис­та­ла с тег­ло 13 и 6 кг. При то­ва пос­лед­ни­ят от тях бил от­к­рит в сре­да­та на ми­на­ло­то сто­ле­тие в един от ма­га­зи­ни­те на Флит-стрийт, къ­де­то соб­с­т­ве­ни­кът под­пи­рал с не­го вра­та­та, взе­май­ки го за пар­че обик­но­ве­но стък­ло.
Зла­тис­ти­ят то­паз про­гон­ва мъ­ка­та, за­реж­да с бод­рост и оп­ти­ми­зъм. На­ри­чат го още и „ка­мък на пси­хо­ло­зи­те“, тъй ка­то да­ря­ва соб­с­т­ве­ни­ка си със спо­соб­ност­та да пред­раз­по­ла­га хо­ра­та към се­бе си. Ус­пеш­ни­ят пред­п­ри­е­мач е пре­ди всич­ко до­бър пси­хо­лог, уме­ещ да за­во­ю­ва до­ве­ри­е­то на де­ло­ви­те пар­т­ньо­ри и на кли­ен­ти­те.

%d bloggers like this: