Лечебното сребро

15Ако ви бо­лят ста­ви­те на пръс­ти­те, зна­чи е вре­ме да си спом­ни­те за сре­бър­ни­те пръс­те­ни. Ще ви свър­шат доб­ра ра­бо­та и сре­бър­ни­те ве­риж­ки. Тях мо­же­те да из­пол­з­ва­те при бол­ки в кръс­та и гър­ба. А пос­та­ве­ни на гла­ва­та, те ще ви за­щи­тят от гла­во­бо­лие и маг­нит­ни бу­ри.

Сре­бър­ни­те обе­ци ще по­мог­нат на те­зи, ко­и­то мно­го го­во­рят по мо­бил­ния си те­ле­фон, и ще на­ма­лят не­го­во­то вред­но въз­дейс­т­вие. При то­ва кол­ко­то е по-ви­со­ка про­ба­та, тол­ко­ва по-доб­ре.

Спе­ци­а­лис­ти­те по ме­та­ло­те­ра­пия съ­вет­ват вед­нъж ме­сеч­но да ук­реп­ва­те иму­ни­те­та си със сре­бър­на во­да. Взе­ме­те сре­бър­на лъ­жич­ка или дру­га вещ от то­зи ме­тал, за­ле­йте я с во­да и я кип­не­те, до­ка­то во­да­та остане на­по­ло­ви­на. Но то­ва е мно­го сил­но сред­с­т­во и не би­ва да се при­ла­га чес­то! Зло­у­пот­ре­бя­вай­ки с него, мо­же­те да си до­ка­ра­те дис­бак­те­ри­о­за.

По съ­щия на­чин мо­же­те да при­гот­ви­те и мед­на во­да. Мед­та по­доб­ря­ва са­мо­чув­с­т­ви­е­то, сни­жа­ва ар­те­ри­ал­но­то на­ля­га­не, премахва гла­во­бо­ли­е­то, ус­по­ко­я­ва нер­в­на­та сис­те­ма, по­доб­ря­ва съ­ня.

%d bloggers like this: